Main » CIKM » 2018 » Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018 »

Open-Schema Event Profiling for Massive News Corpora

Quan Yuan, Xiang Ren, Wenqi He, Chao Zhang, Xinhe Geng, Lifu Huang, Heng Ji, Chin-Yew Lin, Jiawei Han