Main » CIKM » 2018 » Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018 »

Question Headline Generation for News Articles

Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Yanyan Lan, Jun Xu, Huanhuan Cao, Xueqi Cheng