Main » CIKM » 2018 » Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018 »

Mathematics Content Understanding for Cyberlearning via Formula Evolution Map

Zhuoren Jiang, Liangcai Gao, Ke Yuan, Zheng Gao, Zhi Tang, Xiaozhong Liu