Main » ECIR » 2018 » Advances in Information Retrieval - 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble, France, March 26-29, 2018, Proceedings »

Spherical Paragraph Model

Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng