Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Binary Coding by Matrix Classifier for Efficient Subspace Retrieval

Lei Zhou, Xiao Bai, Xianglong Liu, Jun Zhou