Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Instance Image Retrieval by Aggregating Sample-based Discriminative Characteristics

Zhongyan Zhang, Lei Wang, Yang Wang, Luping Zhou, Jianjia Zhang, Fang Chen