Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Asymmetric Discrete Cross-Modal Hashing

Xin Luo, Peng-Fei Zhang, Ye Wu, Zhen-Duo Chen, Hua-Junjie Huang, Xin-Shun Xu