Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Facial Expression Synthesis by U-Net Conditional Generative Adversarial Networks

Xueping Wang, Weixin Li, Guodong Mu, Di Huang, Yunhong Wang