Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Object Trajectory Proposal via Hierarchical Volume Grouping

Xu Sun, Yuantian Wang, Tongwei Ren, Zhi Liu, Zheng-Jun Zha, Gangshan Wu