Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Dense Dilated Network for Few Shot Action Recognition

Baohan Xu, Hao Ye, Yingbin Zheng, Heng Wang, Tianyu Luwang, Yu-Gang Jiang