Main » ICMR » 2018 » Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018 »

Who to Ask: An Intelligent Fashion Consultant

Yangbangyan Jiang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang