Main » SIGIR » 2018 » The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018 »

Learning to Detect Pathogenic Microorganism of Community-acquired Pneumonia

Wenwei Liang, Wei Zhang, Bo Jin, Jiangjiang Xu, Linhua Shu, Hongyuan Zha