Main » SIGIR » 2018 » The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018 »

Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate

Xiao Ma, Liqin Zhao, Guan Huang, Zhi Wang, Zelin Hu, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai