Main » SIGIR » 2018 » The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018 »

Fast Scalable Supervised Hashing

Xin Luo, Liqiang Nie, Xiangnan He, Ye Wu, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu