Main » WSDM » 2018 » Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018 »

Network Embedding as Matrix Factorization: Unifying DeepWalk, LINE, PTE, and node2vec

Jiezhong Qiu, Yuxiao Dong, Hao Ma, Jian Li, Kuansan Wang, Jie Tang