Main » WWW » 2018 » Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018 »

Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising

Junwei Pan, Jian Xu, Alfonso Lobos Ruiz, Wenliang Zhao, Shengjun Pan, Yu Sun, Quan Lu