Main » WWW » 2018 » Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018 »

DRN: A Deep Reinforcement Learning Framework for News Recommendation

Guanjie Zheng, Fuzheng Zhang, Zihan Zheng, Yang Xiang, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Zhenhui Li