Main » WWW » 2018 » Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018 »

Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications

Haowen Xu, Wenxiao Chen, Nengwen Zhao, Zeyan Li, Jiahao Bu, Zhihan Li, Ying Liu, Youjian Zhao, Dan Pei, Yang Feng, Jie Chen, Zhaogang Wang, Honglin Qiao