Main » WWW » 2018 » Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018 »

AdBudgetKiller: Online Advertising Budget Draining Attack

I Luk Kim, Weihang Wang, Yonghwi Kwon, Yunhui Zheng, Yousra Aafer, Weijie Meng, Xiangyu Zhang