Main » WWW » 2018 » Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018 »

Deep Collective Classification in Heterogeneous Information Networks

Yizhou Zhang, Yun Xiong, Xiangnan Kong, Shanshan Li, Jinhong Mi, Yangyong Zhu