Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

P3RPQ: Pregel-Based Parallel Provenance-Aware Regular Path Query Processing on Large RDF Graphs

Yueqi Xin, Bingyi Zhang, Xin Wang, Qiang Xu, Zhiyong Feng