Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

Analyzing and Predicting Emoji Usages in Social Media

Peijun Zhao, Jia Jia, Yongsheng An, Jie Liang, Lexing Xie, Jiebo Luo