Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

A Fresh Look at Understanding News Events Evolution

Longtao Huang, Shangwen Lv, Liangjun Zang, Yipeng Su, Jizhong Han, Songlin Hu