Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

WITH: Human-Computer Collaboration for Data Annotation and Enrichment

Alexandros Chortaras, Anna Christaki, Nasos Drosopoulos, Eirini Kaldeli, Maria Ralli, Anastasia Sofou, Arne Stabenau, Giorgos Stamou, Vassilis Tzouvaras