Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

A Combinational Optimization Approach for Advertising Budget Allocation

Deguang Kong, Xiannian Fan, Konstantin Shmakov, Jian Yang