Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

The Whole-Page Optimization via Dynamic Ad Allocation

Weiru Zhang, Chao Wei, Xiaonan Meng, Yi Hu, Hao Wang