Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

LDA Meets Word2Vec: A Novel Model for Academic Abstract Clustering

Changzhou Li, Yao Lu, Junfeng Wu, Yongrui Zhang, Zhongzhou Xia, Tianchen Wang, Dantian Yu, Xurui Chen, Peidong Liu, Junyu Guo


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiLWZXWYCLG18
Volume:
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018
Year:
2018
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
1699–1706
URL:
https://doi.org/10.1145/3184558.3191629
DOI:
10.1145/3184558.3191629
DBLP:
conf/www/LiLWZXWYCLG18
BibTeX:
Download