Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

LDA Meets Word2Vec: A Novel Model for Academic Abstract Clustering

Changzhou Li, Yao Lu, Junfeng Wu, Yongrui Zhang, Zhongzhou Xia, Tianchen Wang, Dantian Yu, Xurui Chen, Peidong Liu, Junyu Guo