Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

MapSQ: A Plugin-based MapReduce Framework for SPARQL Queries on GPU

Jiaming Song, Xiaowang Zhang, Peng Peng, Zhiyong Feng, Lei Zou