Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

Treating Each Intent Equally: The Equilibrium of IA-Select

Yingying Wu, Yiqun Liu, Ke Zhou, Xiaochuan Wang, Min Zhang, Shaoping Ma