Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

A Story Coherence based Neural Network Model for Predicting Story Ending

Qian Li, Ziwei Li, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang, Yanhui Gu, R. Uday Kiran