Main » WWW » 2018 » Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018 »

An Effective Joint Framework for Document Summarization

Min Gui, Zhengkun Zhang, Zhenglu Yang, Yanhui Gu, Guandong Xu