Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 2 »

Collaborative text categorization via exploiting sparse coefficients

Lina Yao, Quan Z. Sheng, Xianzhi Wang, Shengrui Wang, Xue Li, Sen Wang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/YaoSWWLW18
Volume:
2018 Volume 21 Issue 2
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
373–394
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0460-2
DOI:
10.1007/s11280-017-0460-2
DBLP:
journals/www/YaoSWWLW18
BibTeX:
Download