Main » WWWJ » 2018 » 2018 Volume 21 Issue 6 »

An enhanced short text categorization model with deep abundant representation

Yanhui Gu, Min Gu, Yi Long, Guandong Xu, Zhenglu Yang, Junsheng Zhou, Weiguang Qu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/GuGLXYZQ18
Volume:
2018 Volume 21 Issue 6
Year:
2018
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1705–1719
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0542-9
DOI:
10.1007/s11280-018-0542-9
DBLP:
journals/www/GuGLXYZQ18
BibTeX:
Download