Main » AIRS » 2020 » Information Retrieval Technology - 15th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2019, Hong Kong, November 7-9, 2019, Proceedings »

Information Retrieval Technology - 15th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2019, Hong Kong, November 7-9, 2019, Proceedings

Fu Lee Wang, Haoran Xie, Wai Lam, Aixin Sun, Lun-Wei Ku, Tianyong Hao, Wei Chen, Tak-Lam Wong, Xiaohui Tao