Main » CCIR » 2019 » Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings »

Mining User Profiles from Query Log

Minlong Peng, Jun Zhao, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang, Jinlan Fu