Main » CCIR » 2019 » Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings »

A User Effort Measurement for Query Selection

Shusi Yu, Ting Jin, Zhefu Shi, Jing Li, Jin Pan