Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Recommendation-based Team Formation for On-demand Taxi-calling Platforms

Lingyu Zhang, Tianshu Song, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Dan Li, Wei Ai, Lulu Zhang, Guobin Wu, Yan Liu, Jieping Ye