Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Learning Chinese Word Embeddings from Stroke, Structure and Pinyin of Characters

Yun Zhang, Yongguo Liu, Jiajing Zhu, Ziqiang Zheng, Xiaofeng Liu, Weiguang Wang, Zijie Chen, Shuangqing Zhai