Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Hierarchical Multi-label Text Classification: An Attention-based Recurrent Network Approach

Wei Huang, Enhong Chen, Qi Liu, Yuying Chen, Zai Huang, Yang Liu, Zhou Zhao, Dan Zhang, Shijin Wang