Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Federated Topic Modeling

Di Jiang, Yuanfeng Song, Yongxin Tong, Xueyang Wu, Weiwei Zhao, Qian Xu, Qiang Yang