Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Detecting Malicious Accounts in Online Developer Communities Using Deep Learning

Qingyuan Gong, Jiayun Zhang, Yang Chen, Qi Li, Yu Xiao, Xin Wang, Pan Hui