Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Privacy-preserving Crowd-guided AI Decision-making in Ethical Dilemmas

Teng Wang, Jun Zhao, Han Yu, Jinyan Liu, Xinyu Yang, Xuebin Ren, Shuyu Shi