Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

A Hybrid Retrieval-Generation Neural Conversation Model

Liu Yang, Junjie Hu, Minghui Qiu, Chen Qu, Jianfeng Gao, W. Bruce Croft, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jingjing Liu