Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Legal Summarization for Multi-role Debate Dialogue via Controversy Focus Mining and Multi-task Learning

Xinyu Duan, Yating Zhang, Lin Yuan, Xin Zhou, Xiaozhong Liu, Tianyi Wang, Ruocheng Wang, Qiong Zhang, Changlong Sun, Fei Wu