Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction

Wei Wei, Jiayi Liu, Xianling Mao, Guibing Guo, Feida Zhu, Pan Zhou, Yuchong Hu