Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

DBRec: Dual-Bridging Recommendation via Discovering Latent Groups

Jingwei Ma, Jiahui Wen, Mingyang Zhong, Liangchen Liu, Chaojie Li, Weitong Chen, Yin Yang, Hongkui Tu, Xue Li