Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Improving Web Image Search with Contextual Information

Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Maarten de Rijke, Qingyao Ai, Yufei Huang, Min Zhang, Shaoping Ma