Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms

Jiarui Jin, Ming Zhou, Weinan Zhang, Minne Li, Zilong Guo, Zhiwei (Tony) Qin, Yan Jiao, Xiaocheng Tang, Chenxi Wang, Jun Wang, Guobin Wu, Jieping Ye