Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Understanding Default Behavior in Online Lending

Yang Yang, Yuhong Xu, Chunping Wang, Yizhou Sun, Fei Wu, Yueting Zhuang, Ming Gu