Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Query-bag Matching with Mutual Coverage for Information-seeking Conversations in E-commerce

Zhenxin Fu, Feng Ji, Wenpeng Hu, Wei Zhou, Dongyan Zhao, Haiqing Chen, Rui Yan